Stadgar Supporterklubben Skarpa

§1 Namn och säte

Föreningens namn är Supporterklubben Skarpa. Föreningen har sitt säte i Kungälv.

§2 Form

Föreningen är fristående, partipolitisk och religiöst obunden.

§3 Ändamål

Föreningen bedriver souvenirförsäljning och anordnar resor till bortamatcher.

§4 Medlemskap

Alla som vill är välkomna som medlemmar om man accepterar föreningens stadgar. Medlemmarna har rösträtt vid årsmöten. En medlem som motarbetar föreningen kan uteslutas efter ett extra styrelsemöte.

§5 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Kallelse skickas ut ca 2 veckor innan årsmötet. Medlemmar kan fram till mötets start ge förslag på ärenden som skall behandlas av årsmötet.

På mötet behandlas följande ärenden:

1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

2 Val av justeringspersoner och rösträknare.

3 Fastställande utav dagordning.

4 Fastställande utav röstlängd

5 Årsmötets behöriga utlysande

6 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

8 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

9 Val av ordförande

10 Val av övriga ledamöter

11 Val av suppleanter

14 Val av valberedning

15 Mötet avslutas

 

§6 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska sammankallas om kassör, styrelsen eller minst 1/3-del av föreningens medlemmar kräver det.

§7 Beslutsrätt

Endast närvarande medlemmar har rösträtt. Röstning sker med ja-rop. Vid lika resultat borläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§8 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen

§9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1/5- 30/4

§10 Stadgeändring

Stadgeändring sker efter beslut med majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.

§11 Upplösning

Föreningen kan upplösas efter två på varandra följande möten, varav ett är ordinarie årsmöte. Finns inget intresse att driva föreningen så kan den upplösas. Vid upplösning skall föreningens tillgångar skänkas till IFK Kungälv